Bina Yıkım Sözleşmesi Örneği
Bina Yıkım Sözleşmesi Örneği
Bina Yıkım Sözleşmesi Örneği, mülk sahibi ile yapıların veya binaların yıkılması için müteahhit arasındaki bir sözleşmedir.

Bina Yıkım Sözleşmesi

Bu yapı yıkım sözleşmesi örneği şunları içerir:

 • Yıkılacak mülkün ve yapıların ayrıntılı bir açıklaması;
 • Başlama tarihi ve yıkımın tamamlanması bekleniyor;
 • Tüm izin ve lisansları alacak olan taraf (ücretlerin ödenmesi dahil);
 • Yükleniciye proje için ne kadar ödeme yapılacağı. 

Ayrıca, yıkımdan kaynaklanan malzemelerin ve molozların nasıl kaldırılacağını ve yüklenicinin proje için gerekli olan tüm sigortaları, ek sigortalı taraf olarak adlandırılan sahibiyle sürdüreceğini belirtmektedir. Bu anlaşmaya göre, yıkım müteahhidi bağımsız bir müteahhit olarak kabul edilir ve mal sahibinin, yıkım sonucu meydana gelen herhangi bir kaza, yaralanma veya ölümden zarar görmemesini kabul eder. 

Bu Yapı Yıkım Sözleşmesi örneğinde geçen terimler şunları içerir:

 • Taraflar: Müteahhitin isimlerini ve yıkılacak mülkün sahibini belirler;
 • Mülkiyet: Sözleşmedeki A Sergisi, yıkılacak özel mülkiyeti ve yapıları açıklar;
 • İşçi / Malzemeler / Enkaz: Yüklenici, işçi ve ekipman dahil olmak üzere tüm yıkım malzemelerini sağlamayı kabul eder ve mülk dağıldıktan sonra tüm kalıntıları binadan kaldırır;
 • Çalışan Durumu: Yüklenici mülk sahibi olmayan, bağımsız bir yüklenici olarak değerlendirilecektir;
 • Sigorta: Yüklenici gerekli tüm sigorta ve performans bonolarını sağlayacaktır;
 • Taşeronluk: Yüklenici, yıkımın herhangi bir bölümünü taşerona vermeyeceğini veya atamayacağını kabul eder;
 • Ödeme: Yıkıcı ve ödemelerin zamanlaması için yükleniciye ödenecek olan tam tutarı belirler;
 • İmzalar: Hem yüklenici hem de mal sahibi bu sözleşmeyi imzalamalıdır.

Avukat tarafından hazırlanmış formlarımızı kullanarak haklarınızı ve mülkünüzü koruyun. 

Bina Yıkım Sözleşmesi Örneği
Bina Yıkım Sözleşmesi Örneği

Avukat tarafından hazırlanan bu yapı yıkım sözleşmesi örneğinde şunlar bulunmaktadır:

 1. Genel bilgi
 2. Talimatlar ve Kontrol Listesi
 3. Yıkım Sözleşmesi

Devlet Hukukuna Uyum: Bu form tüm devletlerin yasalarına uygundur.

Bina Yıkım Sözleşmesi Örneği

Bina yıkım sözleşme örneği aşağıda ki gibidir. Sözleşme örneğini indirmek için ise bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Sözleşme örnektir gerekli düzenlemeler yapılarak kullanım sağlanabilir.

SÖZLEŞME

1.TARAFLAR

Bu sözleşme, bir taraftan “XXXXXX” adresinde mukim, “XXXXXXXXX” olarak kayıtlı XXXXX İle (Bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır) diğer taraftan, “XXXXXXXXX” adresinde mukim “XXXXXXXX” olarak kayıtlı XXXXXXX (Bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar hükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dâhilinde, iş bu sözleşme akit edilmiştir.

2.TANIMLAR

İşveren: XXXXXXX

Yüklenici: XXXXXXX

Sözleşme: İşveren ve Yüklenici arasında imza edilmiş iş bu sözleşme ve tüm ekleri.

Taahhüt: İşveren tarafından, Huzur apartmanı Göztepe Mah. Sevük Sok. No: 3 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan konut inşaatı ile ilgili olarak mevcut arsada bulunan eski binanın (Huzur Apt.) tamamen yıkılıp bahçe kotunda arsa tesviyesinin tamamlanması ve artan molozun işyerinden Belediye tarafından onaylanmış moloz döküm sahalarına nakli, ilgili belediye tarafından istenen fenni mesulluk sorumluluğu hizmeti, bina kapaması için istenen file kapatılması işinin malzemeli olarak yapılması, İş sırasında çıkacak tozu önlemek amacı ile gerektiği kadar tanker ile suyun sağlanması işlerini kapsamaktadır.

İş: Yüklenici tarafından Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmek üzere taahhüt edilen işleri.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme İşveren’in Taahhüdü dâhilinde olan işin Yüklenici tarafından yapılmasını ve bu Taahhüt ile ilgili idari, mali, teknik, iş güvenliği ve sağlığı yönetmelikleri ve diğer tüm hukuki sorumlulukların yerine getirilmesini içerir.

İşveren’ in Yüklenici’ den İş’ in kalitesi, süresi ve ilgili diğer konulardaki taleplerini ve uyarılarını Yüklenici’ nin 7 (Yedi) gün içinde yerine getirmemesi halinde, İşveren sözleşme konusu işleri sözleşmeye taraf olan Yüklenici dışındaki başka yüklenicilere de verebilir veya İş Yüklenici’ den geri alınabilir. İşveren’in uyarılarını ispat etme yükümlüğü bulunmamaktadır. Yüklenici’ye yazılı veya sözlü şekilde uyarılar yapılacağını taraflar kabul ve taahhüt eder. Bu durumda İşveren, Yüklenici’ den geri aldığı İş’ e Yüklenici’ nin devam etmesini açıkça talep etmediği taktir de Sözleşme kendiliğinden fesih edilmiş sayılır. Bu durumda, Yüklenci’ nin İş’ in kalan kısmının kendisinden geri alınmasından ve başka yükleniciye verilmesinden dolayı İş’ in kalan kısmı ile ilgili hiçbir hak ve talebi munzam veya menfi tazminat veya başka nam ve ad altında bir bedel talep edemez.

4.YER TESLİMİ, İŞE BAŞLANMASI VE İŞİN SÜRESİ

İşyeri adresi: Göztepe Mah. Sevük Sok. No: 3 Kadıköy/İstanbul

İşveren yıkım işlerine başlanabilmesi için resmi izinleri aldıktan sonra İşveren ve Yüklenici temsilcilerinin imzalayacağı tutanak ile yıkım ruhsatını, hafriyat toprağı taşıma belgesini Yüklenici’ ye vererek yer teslimi yapar. Tutanağın tanzim ve imza altına alındığı günü takip eden; iş yerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olduğu 15 gün içerisinde, Pazar günleri, resmi tatiller ve dini bayramlar hariç olmak kaydıyla Yüklenici sözleşme konusu işi tamamlayıp işyerini İşveren’ e teslim edilecektir. Yüklenici söz konusu tutanak tanzim ve imza altına alınmadan işe başlamayacaktır. (işin süresi ne kadar olacak?)

Yüklenici ilgili İş le alakalı olarak çalıştıracağı personellerin tüm özlük haklarından ve ödemelerinden sorumlu olacak işçilerin her türlü sigortalarını yaptıracak ve buna dair resmi belgeleri İşveren’ e verecektir. Yüklenici namına herhangi bir nedenle 3. Kişilere ve kamu kurumlarına ödeme yapması durumunda bu bedeli YÜKLENİCİ’YE ödenen bedelden mahsup edeceğini söz konusu bedelin Yüklenicinin hak edişinden fazla olması durumunda fazla olan kısmı İşveren ’in ihbar tarihinden sonra 5 iş günü içinde hiçbir itirazda bulunmadan  nakden ve defaten  ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca işin yapımı sırasında Yüklenici personelinin veya 3. kişilerin Yüklenici veya İşveren adına herhangi bir nedenle dava açılması durumunda İşverene dava dosyası kesinleşmesine kadar ödemeleri bekletme hakkına saklı tutar.

Yüklenici kendisine teslim edilen mahal/mahalleri İş’ i teslim edene kadar muhafaza etmeye mecburdur. Aksi halde bu hususun yerine getirilmemesinden veya 3. Kişilere verilecek zararlardan ve doğacak kayıplar ve hatalar, Yüklenici tarafından bila bedel giderilecektir; kayıp ve hatanın giderilmemesi durumunda doğacak bedel Yüklenici’ nin hak edişinden kesilmek sureti ile tahsil edilecektir.

İşyerinde çalışmanın mücbir nedenlerle veya resmi makamlar tarafından tatil edilmesi, geçici olarak durdurulması gibi hallerde taraflarca tutanak ile imza altına alınır ve çalışılmayan gün olarak işin süresine eklenir.

Yüklenici firma, hazırlanan programa ve İşveren firmanın ihtarlarına rağmen İş’ i geciktirdiği İşveren dilerse sözleşmenin (aylık/günlük hangisi.?) %0,75 (binde yedi buçuk) tutarında cezai bedeli tutarınca yüklenici hak edişine kesinti uygulama hakkına sahiptir.

5.SÖZLEŞME KONUSU İŞİN BEDELİ

Tüm bu işlerin yapılması sonucunda İşveren, Yüklenici’ ye Taahhüt edilen İş için KDV hariç 12.000,00 TL. (on iki bin lira) yükleniciye ödeyecektir.

ÖDEME ŞEKLİ

Sözleşme konusu İş’ in bedelinin %30’ u İş’ in süresinde tamamlanabilmesi açısından’ önem arz ettiğinden işyerinden moloz naklinin yapılmaya başlandığı tarihte; bakiyesi sözleşmeye konu iş tamamen bitirilip, Kesin Kabul Tutanağı düzenlendikten ve İşveren’ e teslim edildikten sonra nakden ve defaten ödenir.

Moloz naklinin yapılacağı tarihi Yüklenici İşveren’ e yazılı olarak bildirir. Bu tarih %30’luk tutarın ödenmesinde dikkate alınacaktır.

6.SÖZLEŞME BEDELİ VE BİRİM FİYATLARININ DEĞİŞMEZLİĞİ

Yüklenici firma iş yerini görüp inceleyerek işi almıştır.  Sözleşme bedeline ve birim fiyatlı İş kalemlerine her türlü işçilik, nakliye, tanker ile su sağlanması, binanın örtülmesi için file alımı ve uygulanması, Fenni Mesulluk hizmeti, makine, ekipman, nakliye kamyonları, malzemeleri, nakliye, işçi maaş ve sgk giderleri, KDV hariç, vergiler, genel giderler, yatay ve düşey taşımalar dahildir. Yüklenici firma İş bitimine kadar herhangi bir nedenle fiyat farkı talep edemez.

7.İŞİN YAPILMASI SIRASINDA UYULACAK ESASLAR

Malzemenin Temini; Bu İş için gerekli olan araç ve malzemeler Yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Malzemenin Stoklanması ve Korunması; Yüklenici firmaya aittir.

İş bu sözleşmeden kaynaklanan İş’ lerin yapılması üzerine doğan inşaat artıkları Yüklenici firma tarafından temizlenerek şantiye dışına çıkarılacaktır. Söz konusu moloz atıkları içerisinde tarihi eser değerli taş ve maden veya İŞVEREN’in hurda olarak nitelendirilmeyeceği her türlü malzemenin hakları İŞVEREN’e ait olacaktır. Bu konuda Yüklenici hiçbir şekilde hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.YÜKLENİCİ FİRMA SORUMLULUĞU VE KAZALAR

Yüklenici firma sözleşme ve varsa projelerde yer alan yapacağı işin her aşamasında tüm malzeme, nakliye, montaj ve sökümü esnasında olabilecek her türlü hasarlardan bizzat kendisi sorumludur. Yüklenici firma “yıkım ve nakliye işlerinden işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzük” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Şantiye alanında baret, emniyet kemeri takmak mecburidir.

Yüklenici işçilerinin iş güvenliğine uyması sağlayacak aksi olması halinde iş güvenliğine uymayan işçi İşveren’ in talebi doğrultusunda işten çıkartılacaktır. Yüklenici firma bu İş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan ve tüm hukuki ve cezai sorumluluk Yüklenici’ye ait olduğunu taraflar kabul ve taahhüt eder.

Yüklenici söküm, yıkım, hafriyat ve nakliyatın başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında şantiye sahasına yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.

Yüklenici firma yıkım ve hafriyat sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile 3. şahıslara verilebilecek zararlardan Yüklenici firma tek başına sorumludur. Ayrıca Yüklenici firma çalışanlarının 3. Kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur.

İşveren çalışması sakıncalı görünen elemanlar Yüklenici firma tarafından derhal işten çıkarılacaktır. Şantiyede onaysız ve evraksız personel çalıştırılmayacağından Yüklenici firma personelin işe girmeden önce tüm yasal işleri ve belgeleri tamamlanması zorunludur.

Yüklenici firma bina yıkımı ve molozlarının nakli sırasında toz kalkmaması için gerekli sulamayı kendisinin temin edeceği tankerlerle yapacaktır. Bu konu ile doğabilecek her türlü ceza Yüklenici firmaya aittir.

9.İŞVEREN FİRMANIN SORUMLULUKLARI

İşveren firma ödeme terminlerine uyacaktır.

10.DEVİR VE CİRO YASAĞI

Yüklenici firma bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu işi İşveren firmanın onayı olmadıkça hiçbir şart dâhilinde 3. Gerçek ve tüzel kişiler devir ve ciro edemez. Aksi takdirde İşveren dilerse sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. İşveren’in 3. Kişilere devrine onay verdiği durumlarda dahi YÜKLENİCİ işin hitamına kadar sözleşmede belirtilen sorumlulukları devam eder.

11.İŞİN FESHİ

Yüklenici firmanın sözleşme kurallarına uymaması ve İşveren firmanın talebi doğrultusunda işi yapmaması halinde İşveren tarafından sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilir.

İşveren işbu sözleşme hükümlerine veya ödeme yükümlülüklerine uymadığı takdirde Yüklenici işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

12.KESİN KABUL

Yüklenici İş’ in bittiğini yazılı olarak İşveren’ e bildirecektir. İşveren bu yazılı bildirimi tebliğ aldığı günü takip eden 2 iş günü içinde İş’ i kontrol edecek ve varsa eksiklikleri Yüklenici’ ye yazılı olarak aynı gün içerisinde bildirecektir. Yüklenici bu eksiklikleri ivedilikle tamamlayacaktır. Bu eksikliklerin tamamlandığını yazılı olarak bildirdiği gün veya herhangi bir eksiklik bulunmadığı hallerde aynı gün İşveren tarafından Kesin Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

13.MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI

Aşağıda belirtilen mücbir sebeplerin oluşması ve İş’ i doğrudan etkilemesi durumunda mücbir sebeplerin İş’ in süresine etkisi kadar Yüklenici’ ye süre uzatımı verilecektir:

1.Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehri içine alan kısmi seferberlik ilan edilmesi ve harp hali,

2.İşyerinde veya civarında iş önemli oranda aksatacak şekilde olağanüstü tabiat olaylarının meydana gelmesi sebebi ile İş’ in gecikmesi veya çalışılmayacak durumun meydana gelmesi,

İş’ in gecikmesine neden olacak vakalar ortaya çıkmalarından itibaren 7  (yedi) gün içinde İşveren’ e bildirilecektir.

14.ANLAŞMAZLIKLAR

İş bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların halledilmesinde İstanbul Anadolu mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

15.ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

Taraflar beyan ettikleri adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunun beyanla vuku bulacak adres değişikliklerinin 7 gün içerisinde noter yâda iadeli taahhütlü posta marifeti ile karşı yana bildireceklerini taahhüt etmişlerdir. Sözleşme tarafları adres bildirim yükümlülüklerinin uymadıkları takdirde sözleşmenin 1. Maddesinde yazılı adreslere tebligat kanunu 21. Maddesine uygun şekilde yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

16.SÖZLEŞME ŞEKLİ

Yüklenici ve İşveren işbu sözleşmenin esas itibari ile noterlikçe düzenleme şeklinde hazırlanması gerektiğini, bunun yasal bir gerekçe şartı olduğunu ve bu şekil şartının kanun koyucu tarafından tarafları düşünmeye sevk etmek ve daha dikkatli hareket etmeleri hususunda uyarmak için konulduğunu ve bu şekil şartına rağmen işlemin gerektirdiği masrafları katılmayı tercih etmedikleri için taraflar arasındaki karşılıklı güven ve iyi niyet temellerinde sözleşmenin adı yazılı şekilde düzenlenmesine razı olduklarını sözleşmenin bütün mali ve hukuki sonuçlarını anladıklarını gayri kabili rücu kabul, ikrar ve beyan ederler.

Ancak İşveren (TARAFLAR) işbu sözleşmeyi noterden onaylattığı takdirde masrafları, damga vergisi ve diğer giderleri İşveren karşılayacaktır.

17.SON HÜKÜMLER

İş bu sözleşme …/…/2019 tarihinde iki nüsha ve 17 madde olarak taraf iradeleri doğrultusunda hazırlanarak imza edilmiştir. Her bir taraf kendisinde kalacak nüshanın damga vergisinden kendisi sorumludur.

 İŞVEREN                                                                                       YÜKLENİCİ

Yıkım sözleşmesi örneği hakkında sormak istediğiniz bir şey var ise bizi arayabilir ya da buraya yorum bırakarak sizi bilgilendirmemizi sağlayabilirsiniz. Sözleşme örneği için Avukat Saim İncekaş’a teşekkürler. Sözleşme örneğini aldığımız örnek sayfa.

Önceki İçerikProfesyonel Bir Yıkım Yüklenicisini işe Alma Sebepleri
Sonraki İçerikYıkım Yöntemleri ve Bina Yapıları için Süreç

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz